Per proces bekeken

Digitaal verwerken en goedkeuren van facturen: aanzienlijk verschil kleine en grote organisaties

Het digitaal verwerken van facturen ligt dit jaar op 70%. In 2020 was dit ongeveer gelijk. Het verschil tussen het mkb en de grootzakelijke markt is opnieuw flink, met respectievelijk 63% versus 78%. De voorgaande twee jaar was er sprake van een verschil in dezelfde orde van grootte. De verschillen per sector zijn genivelleerd, hoewel de overheid/non-profitsector een lichte voorsprong heeft.

Bij het digitaal verwerken van facturen lijkt het ontbreken van de juiste software momenteel de grootste hindernis te zijn.

Verwachting

Net zoals in 2020 verwacht twee derde (67%) van de organisaties die het verwerken van facturen nog moet digitaliseren, dit in de nabije toekomst aan te pakken. In het mkb is dit zelfs 71%, versus 59% in de grootzakelijke markt.

Het goedkeuren van facturen is in 2021 in 63% van de gevallen gedigitaliseerd. Net zoals in de voorafgaande jaren zien we een groot verschil tussen het mkb (48%) en de grootzakelijke markt (78%). De grootzakelijke markt is zelfs wat verder uitgelopen dit jaar. Het is opnieuw de overheid/non-profitsector die aan de leiding gaat bij het digitaal goedkeuren van facturen (75%). De handel is weer de hekkensluiter (45%). Bij de keuze om facturen handmatig goed te keuren, lijkt behoud aan controle een belangrijke rol te spelen.

Verwachting

De toekomstverwachtingen voor het digitaal goedkeuren van facturen zijn positief. 63% van de organisaties voorziet de nog niet geautomatiseerde goedkeuringsprocessen in de nabije toekomst te hebben gedigitaliseerd. Vorig jaar gaf maar 38% aan dit binnen drie jaar te verwachten!

Per proces bekeken

Digitale rapportage: sterke inhaalmanoeuvre handel

Digitale rapportage of realtime dashboarding is met 65% ongeveer op hetzelfde niveau gebleven als in 2020. Dat geldt ook voor het verschil tussen het mkb (61%) en de grootzakelijke markt (69%). Per sector gezien, is de inhaalslag van de handel opmerkelijk. Bleef deze branche in de voorgaande twee jaren ver in de achterhoede met 41%, nu gaat zij met 73% aan de leiding op het gebied van digitale rapportage.

Mkb maakt werk van digitale rapportage aan overheid

Iets meer dan de helft van de organisaties (52%) zegt digitaal te rapporteren aan overheidsinstanties. Vorig jaar was dit 59%. Bij grotere organisaties (56%) gebeurt het nog steeds meer dan bij kleinere organisaties (49%), maar het verschil is meer dan gehalveerd ten opzichte van 2020. Het mkb lijkt dus werk te maken van digitale rapportage aan de overheid. Vooral tussen overheidsorganisaties onderling wordt er meer dan gemiddeld aan digitale rapportage gedaan (64%). De handel, dit jaar voorop in digitale rapportage, is op dit terrein duidelijk minder voortvarend. Het percentage van de processen voor overheidsrapportage dat is gedigitaliseerd, komt in deze sector niet verder dan 45%. Organisaties die (nog) niet digitaal rapporteren aan de overheid, laten zich mogelijk tegenhouden door de behoefte aan controle.

Verwachting

De verwachtingen rond digitale rapportage en realtime dashboarding laten een sterke positieve trend zien. 62% van de organisaties zegt plannen in deze richting te hebben in de nabije toekomst. In 2020 gaf niet meer dan 17% aan dit voor de komende drie jaar te verwachten! In de grootzakelijke markt (70%) zijn de verwachtingen dit jaar duidelijker hoger dan in het mkb (55%).

Kijken we naar de digitale rapportage aan overheidsorganisaties, dan zien we dat de verwachtingen minder sterk omhoog zijn gegaan. Toch zijn ze ook hier opvallend positief. Ruim de helft (55%) van de organisaties denkt de nu nog handmatige processen op dit gebied in de nabije toekomst te hebben gedigitaliseerd. In 2020 was de verwachting dat dit binnen drie jaar op 38% zou liggen. Ook hier zien we een verschil tussen grotere organisaties en kleinere organisaties. In de grootzakelijke sector verwacht 62% in de nabije toekomst stappen te hebben gezet, in het mkb is dit 48%.